winkelmandje

Algemene Voorwaarden

Verkoop op Afstand – Little Stork

Toepassing van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing op alle online bestellingen van producten op de website van www.littlestork.be en alle bestellingen die telefonisch worden doorgegeven.  

De verkoper is Little Stork, met maatschappelijke zetel te Arthur Coussensstraat 86
8480 Ichtegem, met ondernemingsnummer 0798.255.362 en geregisseerd als entiteit natuurlijke persoon (“Dendauw, Lizie”).

Wanneer de klant een bestelling plaatst, aanvaardt hij onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden, zelfs indien deze bepalen dat deze als enige gelden. De koop en de overeenkomst met Little Stork komen tot stand wanneer Little Stork de bestelling bevestigt. Deze algemene voorwaarden zullen integraal deel uitmaken van deze overeenkomst en er één geheel mee vormen. Elke aanpassing of wijziging van de overeenkomst zal enkel bindend zijn met het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen. 

Aanbiedingen voor verkoop op afstand staan open voor natuurlijke personen van minstens 18 (achttien) jaar oud. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, bevestigt de klant minstens 18 (achttien) jaar oud te zijn. 

Little Stork is actief in België en aanvaardt in principe enkel bestellingen waarvan het leveringsadres in België en Nederland gelegen is.  Voor verzending naar andere landen, kan u ons altijd contacteren op info@littlestork.be.

De klant die producten voor professionele doeleinden koopt, verklaart uitdrukkelijk af te wijken van de bepalingen van artikel 10 (herroepingsrecht) van deze algemene voorwaarden.  Bij andere specifieke bepalingen voor professionele klanten wordt uitdrukkelijk vermeld dat deze op hen van toepassing zijn (zoals de garantietermijn).

Aanbiedingen en aankondigingen

Het aanbod van artikels, hun beschikbaarheid en de inhoud of voorstelling van foto’s van artikels op de website van Little Stork zijn vrijblijvend en louter indicatief, en leiden tot geen enkele contractuele verplichting in hoofde van Little Stork.  Little Stork is enkel gebonden op het moment van het versturen van de orderbevestiging. 

Little Stork mag op elk moment fouten in een aanbieding rechtzetten, of deze intrekken.  Het zou bijvoorbeeld kunnen dat artikels die op de website als leverbaar of beschikbaar aangeduid worden niet meer voorradig zijn op het ogenblik dat de bestelling verwerkt wordt.  Little Stork behoudt zich het recht voor om op ieder moment de verkoop van een artikel stop te zetten of te wijzigen, zonder voorafgaande melding. 

De klant dient te verzekeren dat de bestelde artikelen voldoen aan zijn noden en voorkeuren, hetgeen Little Stork niet kan garanderen. De klant erkent dat de artikelen die Little Stork aanbiedt, standaardproducten zijn die niet aangepast worden aan specifieke vereisten, behalve na het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Little Stork.

De klant is als enige verantwoordelijk voor het correct gebruik van de artikels overeenkomstig de gebruiksinstructies (voorschriften) en toepasbare veiligheidsnormen. Little Stork is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gebruik of uitvoering die niet-conform de voorschriften zijn. 

Bestelproces 

Wanneer de klant één of meerdere artikelen wilt aankopen via de webshop en dus een bestelling wilt plaatsen, voegt de klant het artikel toe aan het winkelmandje en kiest het gewenste aantal.  

Vervolgens vraagt Little Stork naar de klantgegevens en zal de klant moeten bevestigen hoe de artikelen geleverd moeten worden. De klant zal eveneens deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk dienen te aanvaarden. Ook vraagt Little Stork naar de betalingsgegevens en hoe de klant voor de bestelling wenst te betalen. Op het einde van het bestelproces zal de klant de details van de bestelling nog kunnen nakijken en, indien nodig, aanpassen alvorens de bestelling te plaatsen. 

De bindende bestelling voor de artikelen in het winkelmandje komt tot stand door de knop “bestelling bevestigen” aan te klikken, waardoor de klant de verplichting aangaat om te betalen voor de bestelde artikelen. Zodra Little Stork de bestelling ontvangt, stuurt zij per e-mail een bevestiging met de details van de bestelling en bevestigt zij de goede ontvangst van de bestelling. Vervolgens controleert Little Stork de beschikbaarheid van de te leveren producten en contacteert zij een leveringsdienst. 

Ook telefonisch kunnen artikels aangekocht worden, door te bellen naar onze winkel en het gewenste artikel in bestelling te plaatsen.  Little Stork vraagt de klantgegevens op en de klant zal moeten bevestigen hoe de artikelen geleverd moeten worden.  Ook vraagt Little Stork naar de betalingsgegevens en hoe de klant voor de bestelling wenst te betalen. In een bevestigingsmail wordt vervolgens de goede ontvangst van de bestelling bevestigd, met de details van de bestelling.

Prijzen

Prijzen op de website van Little Stork worden weergegeven in euro.

De prijzen die staan vermeld op de datum van de bestelling, zijn de correcte prijzen, ongeacht hetgeen elders of eerder werd aangegeven.  De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen. Indien extra vracht-, leverings- of portokosten en/of eventuele andere kosten (zoals kosten voor het betaalmiddel) gelden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op het einde van het bestelproces, met name in de details alvorens de klant de bestelling plaatst of in de bevestigingsmail indien de bestelling telefonisch werd doorgegeven.

Voor een standaard verzendkost rekent PostNL € 5,95 aan voor levering in België en Nederland.  Vanaf een bestelbedrag van 85 € wordt uw zending gratis geleverd.  Bijzondere eisen in verband met het transport en verpakking zullen altijd aangerekend worden en uitdrukkelijk aanvaard worden tijdens het bestelproces.  Zoals bijvoorbeeld, indien het pakket zwaarder weegt dan 31,50 kg, de lengte plus omtrek groter is dan 300 cm of de langste zijde groter is dan 175 cm, dan kan een andere verzendkost dan de standaard verzendkost van toepassing zijn. Bij de verwerking van de bestelling zal in dat geval één van de medewerkers van Little Stork contact opnemen met de klant vooraleer het pakket wordt verzonden. De standaardafmetingen zoals voorgeschreven door PostNL zijn raadpleegbaar via www.postnl.be.

Levering

Eventuele beperkingen voor de levering (van bepaalde artikelen) en welke betaalmiddelen worden aanvaard, worden uitdrukkelijk vermeld alvorens de klant het bestelproces begint.  Zo is het mogelijk dat bepaalde artikels niet in aanmerking komen voor levering aan huis en enkel in de winkel kunnen afgehaald worden.

In principe volgt de levering binnen 30 (dertig) dagen nadat Little Stork de bestelling bevestigt of de betaling ontvangt (desgevallend, laatste datum telt), al kan Little Stork ook andere leveringstermijnen opgeven.  Levering binnen België en Nederland is standaard binnen de 1 à 3 werkdagen volgend op de dag van verzending.  Opgegeven leveringstermijnen worden gegeven als inlichting en zonder enige verbintenis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding ervan kan de klant Little Stork contacteren om een nieuwe leveringstermijn overeen te komen, doch dit kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot prijsvermindering, noch tot verbreking van de overeenkomst. In ieder geval is de leveringsverplichting opgeschort in gevallen van overmacht, waaronder de laattijdige of foutieve levering door de leveranciers van Little Stork, de verstoring van de activiteiten omwille van brand, waterschade en vergelijkbare omstandigheden, evenals de onderbreking van de activiteit door gebrek aan grondstoffen, energie of mankracht, stakingen, blokkades, problemen om over transportmiddelen te beschikken, files en regeringsinterventies. In dergelijke gevallen informeert Little Stork de klant zo spoedig mogelijk en wordt de leveringstermijn evenredig verlengd met de termijn dat de overmacht blijft duren.  Als de levering meer dan een (1) maand vertraging oploopt, hebben Little Stork en de klant het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen ten belope van de hoeveelheden waarop de leveringsonderbreking betrekking heeft, zonder dat Little Stork of de klant hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Wanneer de bestelde artikelen niet (meer) in voorraad zijn, meldt Little Stork dit zo spoedig mogelijk en wordt de klant de keuze aangeboden om ofwel (1) het artikel later te ontvangen, indien dit ook later zal worden ter beschikking gesteld aan Little Stork, ofwel (2) het artikel te vervangen door een soortgelijk artikel ofwel (3) de bestelling te annuleren.  In dit laatste geval betaalt Little Stork de ontvangen betaling terug. Little Stork kan niet gedwongen worden om de bestelde artikelen (elders) in te kopen. In ieder geval is eventuele aansprakelijkheid voor niet-beschikbare artikelen beperkt tot het betaald bedrag voor de niet-beschikbare artikelen dat Little Stork onverwijld zal terugbetalen. 

Little Stork is enkel verplicht te leveren en de overeengekomen prestaties uit te voeren als de klant zijn verplichtingen correct en op tijd nakomt. Als de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, of in geval van insolvabiliteit of fraude, heeft Little Stork het recht op eigen initiatief de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Als de klant nalaat de bestelde artikels in ontvangst te nemen of af te halen, of enige vertraging in de verzending of levering veroorzaakt, heeft Little Stork het recht om een schadevergoeding te vragen voor de kosten die hieruit voortvloeien, waaronder de kosten voor de opslag ter plaatse, onverminderd zijn andere rechten en los van het feit dat Little Stork het recht heeft de artikels bij hemzelf of bij een derde te laten opslaan op kosten van de klant.  

Little Stork is niet aansprakelijk voor gevolgschade omwille van laattijdige of helemaal geen levering die te wijten is aan de aangestelde transporteur.

Levering in de winkel

Als u besluit uw bestelling af te halen in de winkel, dan zal de bestelling zo spoedig mogelijk te uwer beschikking worden gesteld en in ieder geval ten laatste dertig (30) dagen na de verzending van de bevestigingsmail.

De bestelde artikels worden in de winkel gereserveerd gedurende dertig (30) dagen na de verzending van de bevestigingsmail. De uiterste datum om de bestelling af te halen, eveneens andere details voor de afhaling in de winkel, worden u meegedeeld in de bevestigingsmail. Als de artikels niet meer voorradig zijn, brengt Little Stork de Klant hiervan onverwijld op de hoogte.

De ontvangst in een winkel staat gelijk aan levering.

Levering aan huis

Als u kiest voor een levering aan huis, wordt het artikel dat u heeft gekocht zo spoedig mogelijk bij u geleverd, ten laatste dertig (30) dagen na de sluiting van de overeenkomst. Hiervoor doet Little Stork beroep op de externe onderaannemer (transporteur) PostNL. Deze levert het aangekochte artikel tot aan de drempel van de voordeur, tijdens de week en binnen de gebruikelijke werkuren.

Doordat de klant aangeeft te opteren voor verzending, verklaart de klant kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van PostNL, deze zijn tevens terug te vinden via http://www.postnl.be/algemene-voorwaarden

Artikels worden enkel in België en in Nederland geleverd, op het adres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Voor verzending naar andere landen, kan u ons altijd contacteren op info@littlestork.be.  Bij levering op een gemeenschappelijk adres stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Little Stork de bestelling levert op het gemeenschappelijke adres zoals vermeld in de bevestigingsmail. Little Stork kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden door het feit dat de bestelling niet aan uzelf werd overhandigd, maar aan een medebewoner/kennis/familielid.

Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden stemt u ermee in dat de bestelling door derden in ontvangst genomen kan worden, maar uitsluitend op uw risico.

Klachten

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of overeengekomen, moet de klant alle mogelijke klachten indienen binnen 10 (tien) werkdagen na factuurdatum of levering (laatste datum telt). De klant dient eventuele klachten te versturen via e-mail naar info@littlestork.be met een duidelijke, nauwkeurige en gemotiveerde omschrijving van de gebreken die Little Stork in staat moet stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet wordt de klacht niet geldig geacht en niet aanvaard. De klant draagt de bewijslast voor het tijdig en correct melden van een klacht. Een klacht vormt in geen enkel geval een geldige reden om de facturen niet te betalen en de klant blijft verplicht om het onbetwist gedeelte van de factuur tijdig te betalen.

Betaling

De facturen via de webshop zijn contant betaalbaar in euro op de maatschappelijke zetel van Little Stork.  

Little Stork heeft het recht om bepaalde betalingsmethodes niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en andere betaalmethodes voor te stellen. De klant is verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie, hetgeen ook wordt vermeld in het detail alvorens de klant de bestelling plaatst. De klant bevestigt dat hij beschikt over de nodige rechten, bevoegdheden en hoedanigheden om gebruik te maken van het betaalmiddel in kwestie. 

De facturen die per email worden verzonden na een telefonische bestelling, zijn betaalbaar binnen een termijn van 3 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur een conventionele nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 10% (tien procent) per jaar. Daarenboven zult u, ten titel van conventioneel schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een vergoeding verschuldigd zijn van 15 % (vijftien procent) van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 euro (honderdvijfentwintig euro). Voor zover een grotere schade bewezen kan worden, heeft Little Stork het recht om deze te laten gelden. Alle innings- en aanmaningskosten zijn ten laste van de klant.

Elke laattijdige betaling maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en machtigt Little Stork om alle facturen op te vorderen, ondanks eventueel toegestane betalingstermijnen. Bij laattijdige betaling heeft Little Stork op elk moment het recht om de toekomstige leveringen op te schorten en/of om voorafgaand aan elke levering de contante betaling te eisen.

Eventuele terugbetalingen gebeuren automatisch op de rekening die de klant heeft gebruikt voor de betaling. 

Eigendom en risico

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle afgeleverde goederen blijven de eigendom van Little Stork tot de volledige betaling van de aankoopprijs en de eventuele verzendkosten, alsook van eventuele kosten en andere lasten.

De klant is verplicht de artikels onder eigendomsvoorbehoud te bewaren en te beheren als een goede huisvader totdat de eigendom over deze artikels aan hem wordt overgedragen.  Zolang een eigendomsvoorbehoud rust op de geleverde producten, mag de klant deze producten niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. De klant moet Little Stork onmiddellijk en schriftelijk informeren indien derden aanspraak maken op de geleverde producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

Indien de klant handelt in strijd met dit artikel of indien Little Stork het eigendomsvoorbehoud inroept, heeft Little Stork het recht om de producten in kwestie terug te nemen, zonder tussenkomst van de rechtbanken. Dit geldt onverminderd het recht van Little Stork om schadevergoeding te eisen (met inbegrip van gederfde winst en rente) en om de overeenkomsten met de klant te ontbinden lastens de klant, door een schriftelijke bevestiging, zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling.

RISICO OVERDRACHT

Het risico gaat over op de klant zodra de klant de goederen fysiek in bezit heeft gekregen, zijnde ofwel op het ogenblik van de levering of de overhandiging van de goederen aan huis, ofwel in de winkel.

Als de klant nalaat de artikels in ontvangst te nemen, wordt overeengekomen dat het risico op verlies van deze artikels bij de klant ligt. Deze regel is eveneens van toepassing als de klant op een andere manier nalaat zijn medewerking te verlenen in het kader van de prestaties die Little Stork dient uit te voeren.

Herroepingsrecht

Indien de klant als consument dient te worden beschouwd en op afstand een overeenkomst afsluit met Little Stork, beschikt de klant over een herroepingsrecht binnen de wettelijke voorwaarden. 

ALGEMEEN

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien uw bestelling meerdere goederen omvat en deze afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Little Stork via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U dient hiervoor een e-mail te verzenden naar info@littlestork.be, met duidelijke vermelding van uw naam en adres,  verkoopnummer en/of factuurnummer, artikelcode van het artikel dat u wenst terug te sturen en datum van bestelling.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten  (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met shoptegoed; Dit is tegoed dat je van ons ontvangt bij bijvoorbeeld een retour. Je kan shoptegoed gebruiken als betaalmiddel voor je nieuwe aankopen bij Little Stork, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien u goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst, dient u de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10,00 euro (tien euro). U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten geldt het volgende. Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

GEEN HERROEPINGSRECHT

De klant kan dit herroepingsrecht niet uitoefenen in de volgende gevallen: 

 1. dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat zijn herroepingsrecht verloren gaat zodra Little Stork de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 2. de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon, zoals een geschenkbon/cadeaucheque
 3. de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 4. de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
 5. overeenkomsten waarbij de klant Little Stork specifiek verzocht heeft om de klant te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer wij echter bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verlenen waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

Garantie

Om garanties in te roepen ten aanzien van Little Stork, dient de klant het kasticket of factuur te overhandigen op eerste verzoek van Little Stork. 

Consumentenwaarborg voor verborgen gebreken

De wettelijke garantie voor conforme levering (overeenstemming van geleverde zaak met de verkochte zaak) geldt gedurende 2 (twee) jaar na de levering.  Deze garantie geldt niet i) wanneer de klant het gebrek kende of redelijkerwijze diende te kennen toen de klant de koopovereenkomst afsloot; of ii) wanneer het gebrek aan overeenstemming te wijten is aan de informatie die de klant aanleverde. 

Indien de klant een gebrek aan overeenstemming van het product met de overeenkomst vaststelt, dient de klant Little Stork hiervan onverwijld te informeren en dit uiterlijk binnen 2 (twee) maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld. De klant dient het product in de actuele staat te bewaren om Little Stork toe te laten het product te (laten) inspecteren binnen een redelijke termijn. De klant kan desgevallend kiezen tussen herstel of vervanging. 

Waarborg voor professionele klanten voor verborgen gebreken

De waarborg voor klanten die geen consumenten zijn, wordt op dezelfde manier geregeld, met uitzondering van het feit dat deze beperkt blijft tot een (1) jaar te rekenen vanaf het ogenblik van de levering.

Zichtbare gebreken

Zichtbare gebreken, die ontdekt kunnen worden zonder grondige controle, incorrecte leveringen en verschillen in hoeveelheden moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan Little Stork, met een gedetailleerde vermelding van de redenen, en dit in elk geval ten laatste achtenveertig (48) uur na de ontvangst van de artikels.

De klant is er persoonlijk verantwoordelijk voor te controleren of de geleverde artikels geen gebreken vertonen en om te controleren of ze geschikt zijn voor de gewenste bestemming.

Artikels met een gebrek moeten ter beschikking van Little Stork gesteld worden voor onderzoek, hoewel Little Stork indien het dit wenst, eveneens het recht heeft de artikels die aanleiding geven tot het geschil ter plaatse te onderzoeken bij de klant. Indien de klant geen gebreken meldt binnen voormelde termijn, wordt hij geacht verzaakt te hebben aan iedere vordering betreffende een gebrek van het geleverde artikel.

Geen waarborg

Vallen eveneens buiten de garanties en buiten de verantwoordelijkheid van Little Stork: de schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik evenals de schade veroorzaakt ingevolge een slechte montage (behalve bij montage onder verantwoordelijkheid van Little Stork of indien dit te wijten is aan een fout in de montagehandleiding). 

De garantie vervalt bij wijzigingen of bij herstellingen aan de door Little Stork geleverde producten, voor zover Little Stork hierover niet werd geïnformeerd voorafgaand aan de wijziging of herstelling. Dit geldt in het bijzonder indien de wijziging en/of herstelling Little Stork verhindert om het conform karakter van het product op het moment van de levering te controleren. 

Aansprakelijkheid 

De huidige clausule heeft voorrang op alle andere clausules van deze algemene voorwaarden en van alle documenten waarnaar wordt verwezen, en bepaalt op volledige wijze de aansprakelijkheid van Little Stork. 

De aansprakelijkheid van Little Stork beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, en kan in geen geval ingeroepen worden bij enige onrechtstreekse schade zoals, onder andere, winstderving, commercieel verlies, verlies van gegevens, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat u de website raadpleegde of een aankoop op afstand sloot.

Als Little Stork een gebrekkig artikel geleverd heeft dat schade veroorzaakt aan een klant, beperkt de verplichting van Little Stork om de klant een schadevergoeding te betalen zich tot het equivalent van de prijs (waarde) voor de vervanging van dit gebrekkig artikel, en dit los van de omvang van de schade die de gebrekkige levering aan de klant veroorzaakte. 

Geen enkel andere schade is ten laste van Little Stork, dit zowel voor de schade geleden door de klant als voor de schade geleden door derden.

Wat betreft het bestelproces via de webshop heeft Little Stork slechts een middelenverbintenis. Zij draagt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, indringing, virussen of onderbreking van diensten.

Wat betreft lichamelijke schade en schade aan privégoederen veroorzaakt door gebreken in de geleverde producten zal Little Stork niet gehouden zijn tot schadevergoeding indien:

 1. niet kan aangetoond worden dat de gebreken aanwezig waren op het ogenblik van het in het verkeer brengen van de goederen;
 2. Little Stork, gezien de stand van wetenschap en techniek, niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;
 3. gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen geïncorporeerd worden of aan de instructies van de koper;
 4. de schade te wijten is aan fouten van de koper, van de verwonde persoon of van iemand voor wie de verwonde persoon verantwoordelijk is (vb.: foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties uitgevoerd door de koper of derden, enz.);
 5. de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften uitgaande van publieke overheden;
 6. de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant;
 7. de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende derde.

OVERMACHT

Little Stork kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in, voor het uitblijven van of voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en/of die niet vermeden kunnen worden. Little Stork verbindt zich ertoe de feiten of omstandigheden zo snel mogelijk aan de klant kenbaar te maken na de kennisname ervan, en alles in het werk te stellen om de duur ervan tot een minimum te beperken. Indien de voormelde omstandigheden langer dan 3 (drie) maanden aanhouden, zijn zowel Little Stork als de klant gerechtigd de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.  

Varia 

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. Elektrische toestellen zijn inclusief Recupel-bijdrage.

Little Stork mag deze algemene voorwaarden steeds aanvullen, beperken en op elke andere wijze wijzigen. Aanpassingen zijn van toepassing vanaf hun publicatie op de website van Little Stork, waar de klant de meest recente versie van deze algemene voorwaarden vindt (www.littlestork.be).

Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten en zullen deze hun volledige uitwerking behouden. De nietige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een nieuwe bepaling, die binnen de wettelijke grenzen het doel en de strekking van de nietige of niet-afdwingbare bepaling zo veel mogelijk benadert.

De verzaking aan rechten door Little Stork vereist de uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging. Indien Little Stork op een bepaald ogenblik nalaat de strikte naleving van één van de bepalingen van de overeenkomst en/of van deze algemene voorwaarden te eisen, kan dit niet worden beschouwd als een verzaking aan haar rechten en sluit dit niet uit dat Little Stork nadien alsnog de strikte naleving eist.

Little Stork heeft het recht haar rechten en plichten voortvloeiend uit een overeenkomst met de klant aan een derde of derden over te dragen, geheel of deels. Indien Little Stork gebruik maakt van dit recht zal zij de klant hiervan schriftelijk inlichten, zonder dat de toestemming van de klant hiertoe vereist is. De klant mag de overeenkomst met Little Stork niet overdragen aan een derde, behalve met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Little Stork.

Little Stork heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de klant zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie die niet hersteld wordt binnen de 8 (acht) kalenderdagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief van Little Stork met vermelding van de wanprestatie en de intentie van Little Stork om de overeenkomst te beëindigen indien ze niet binnen de 8 (acht) kalenderdagen wordt rechtgezet. De niet-betaling op hun vervaldag van één of meer facturen wordt steeds beschouwd als een contractuele wanprestatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten, octrooirechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten) op alle door Little Stork uitgegeven publicaties en andere producten en/of diensten berusten bij Little Stork. Niets daaruit mag worden gekopieerd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen deze, geheel of gedeeltelijk, meegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Little Stork.

Wanneer de klant een bestelling plaatst, worden zijn persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met Little Stork en voor de bijhorende dienstverlening (onder meer dienst-na-verkoop, facturatie en garanties). Meer informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens is te vinden in het privacy beleid van Little Stork. 

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de overeenkomsten en andere transacties met Little Stork, alsook op betwistingen die hieruit voortvloeien. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

De Europese Commissie biedt aan consumenten een online platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting (zie http://ec.europa.eu/odr/). Via dat platform kunnen consumenten hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. Daarnaast zijn alleen de hoven en rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen bevoegd voor geschillen in verband met deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten en/of andere transacties met Little Stork alsook eventuele andere vorderingen ten aanzien van Little Stork, tenzij dwingende wetgeving anders bepaalt.

Contactgegevens Little Stork 

Little Stork (“Dendauw, Lizie”)

Arthur Coussensstraat 86

8480 Ichtegem – België

BTW: BE 0798.255.362

Bankrekeningnummer: BE92 0019 4582 2323

Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Brugge

+32 491 10 02 92

info@littlestork.be

www.littlestork.be

Gratis Verzending

Op bestellingen vanaf €85

14 Dagen Retour

Voor niet gebruikte artikelen

Ecocheques

Shop met ecocheques

100% Veilig Afrekenen

Bancontact / Visa / PayPal